.

RIDDARFJÄRDENS KONSULTER kommer från olika bakgrunder, t. ex. psykolog, psykoterapeut, civilekonom och civilingenjör. Några har också yrkeserfarenhet från egna chefskarriärer och topptjänster. Tillsammans innehar de en bred kompetens som är en självklar del av Riddarfjärdens kunskapsbas och ger oss möjlighet att arbeta med frågor från olika perspektiv. Vi har utbildat oss gemensamt i Riddarfjärdens olika metoder och vi upprätthåller vår konsultkompetens genom bl a årliga utbildningsinsatser och regelbunden handledning av konsulterna. Detta gör oss till ett av de starkaste och mest flexibla konsultföretagen på den svenska marknaden.

 • Jan Edenius
 • Jan Edenius

  Email: jan.edenius@riddarfjarden.com
  Tel: 08 – 50 63 62 95
  Mobil: 070 – 814 04 42

  Nuvarande arbete
  Sedan 1999 Vd för Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB. Arbetar som
  processkonsult med inriktning på chefs- ledar- och ledningsgruppssutveckling.
  Utbildar och handleder chefsgruppshandledare.

  Erfarenhet
  Har mer än trettio års erfarenhet som organisations- och ledarskapskonsult.

  Utbildningsbakgrund
  Civilingenjör, Industrial Economics and Managenent, KTH
  Psykolog, Stockholms Universitet
  Terapeututbildning, OSHO Risk, Danmark
  Handledarutbildning, St Lukasstiftelsen

  Befattningar
  1999-             Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB, Vd, partner och seniorkonsult
  1984-1999   Sinova AB, partner och seniorkonsult
  1981-1984   Statskontontoret, byrådirektör, organisationsutredningar
  1980-1981   InformationsPsykolog AB, projektledare kvalitativa undersökningar
  1979-1980   Anscan Development AB, internationell marknadsföring

  Licensierad att använda följande testmetoder
  Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
  Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
  Leadership Effectiveness Analysis (LEA), Management Research Group
  Utvecklande Ledarskap, Försvarshögskolan
  Handledarutbildning i The Human Element, Will Schutz
  GDQGroup Development Questionnaire som är ett grupputvecklingsinstrument baserat på modellen IMDG – Integrated Model of Group Development (Wheelan 2005).
  Riddarfjärdsmetoden®

 • Dan Johansson
 • Dan Johansson

  Email: dan.johansson@riddarfjarden.com
  Tel: 08 – 50 63 62 95
  Mobil: 0707 – 19 91 00

  Nuvarande arbete
  Arbetar som processkonsult och utbildare med särskild inriktning på chefsutbildning och ledarutveckling. Genomför chefsutbildningar på alla nivåer inom offentlig sektor och privata företag. Utbildar chefer i internationella program inom näringslivet och utbildar också konsulter som håller i ledarskapsutbildningar i internationell miljö (Asien, Nord- och Sydamerika, Australien och Europa).

  Erfarenhet
  Har åtta års erfarenhet från olika chefspositioner. Har mer än femton års erfarenhet av att driva utbildnings- och utvecklingsprogram för chefer.

  Utbildningsbakgrund
  Ingenjörsutbildning
  Akademiska studier i psykologi, SU Handledarutbildning, St Lukas

  Befattningar
  1999-              Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB, partner och seniorkonsult
  1997-1999   Sinova AB, seniorkonsult
  1988-1997   MGruppen Svenska Managementgruppen AB, konsult
  1985-1988   Comvik AB, driftschef
  1977- 985   Sveriges Radio AB, driftledare och gruppchef

  Licensierad att använda följande testmetoder
  Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
  Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
  Leadership Effectiveness Analysis (LEA), Management Research Group
  Situationsanpassat Ledarskap, Hersey
  Utvecklande Ledarskap, Försvarshögskolan
  GDQGroup Development Questionnaire som är ett grupputvecklingsinstrument baserat på modellen IMDG – Integrated Model of Group Development (Wheelan 2005).
  Riddarfjärdsmetoden®

  Övrigt
  Förutom pågående regelbundet styrelsearbete i Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB, Nyblivna Chefer Sverige AB och Ledningsgruppen Dan Johansson AB, också styrelseerfarenhet från Förnyelseföretagen i Eskilstuna AB samt bl a som ordförande i ekonomisk förening (förskola) under ett antal år.

 • Agneta Nordstrand
 • Agneta Nordstrand

  Email: agneta.nordstrand@riddarfjarden.com
  Tel: 08 – 50 63 62 95
  Mobil: 070-569 40 77

  Nuvarande arbete
  Arbetar som konsult med inriktning på ledarskaps- och HR-frågor. Fokus är chefshandledning/coachning, utveckling av ledare och ledningsgrupper, förändringsprocesser samt genomlysningar av HR-stukturer och HR-arbete. Genomför även utbildningar inom t ex arbetsmiljöområdet.

  Erfarenhet
  Agneta Nordstrand har lång erfarenhet av arbete som chef i linjen och av ledningsgruppsarbete inom främst sjukvård.

  Utbildningsbakgrund
  Jur kand, Uppsala Universitet
  Beteendevetenskap, motsvarande fil kand, Uppsala Universitet/University of Hawaii
  Rektorsutbildning, Gävle högskola
  Psykiatrisk grundkurs, 15 hp, Hälsohögskolan i Jönköping

  Befattningar

  2016- Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB, seniorkonsult

  2008- Conalu Consulting AB, seniorkonsult, i samarbete med flertal företag och organisationer

  2010-2013 Akademiska sjukhuset, HR-chef på divisionsnivå

  2008-2010 Uppsala Universitet, HR-chef/Administrativ chef NCK

  2001-2008 Akademiska sjukhuset, HR-chef på divisionsnivå samt övergripande projektledare

   

  Licensierad att använda följande testmetoder

  Certifierad i Riddarfjärdsmetoden®

   

  Karriärcoach, Newstart

  Projektledare, Wenell

  Help Clients Succeed, Franklin Covey

 • Magnus Bäckstrand
 • Magnus Bäckstrand

  Email: magnus.backstrand@riddarfjarden.com
  Tel: 08 – 50 63 62 95
  Mobil: 070 – 814 04 40

  Nuvarande arbete
  Arbetar som processkonsult med inriktning på förändringsprocesser samt chefs- och ledarutveckling. Genomför program både i privat och offentlig sektor. Arbetar också med enskild coaching.

  Erfarenhet
  Har mer än tjugo års erfarenhet som organisations- och ledarskapskonsult.

  Utbildningsbakgrund
  Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg
  Terapeututbildning, OSHO Risk, Danmark
  Handledarutbildning, St Lukas

  Befattningar
  1999-             Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB, partner och seniorkonsult
  1983-1999   Sinova AB, partner och seniorkonsult
  1982-1983   Statskonsult Organisation AB, strategikonsult
  1980-1982   Regeringskansliet: Planeringschef Oljeersättningsfonden
  1977-1980   Regeringskansliet: olika befattningar;sakkunnnig, bitr. sekreterare Energikommissionen,och Oljeersättningsdelegationen.
  1973-1977 Politisk utredningsarbete med inriktning på närings-, miljö- och
  energifrågor vid ett av partikanslierna i riksdagen.

  Licensierad att använda följande testmetoder
  Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
  Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
  Leadership Effectiveness Analysis (LEA),
  Management Research Group
  Situationsanpassat ledarskap, Hersey
  Utvecklande Ledarskap, Försvarshögskolan
  GDQGroup Development Questionnaire som är ett grupputvecklingsinstrument baserat på modellen IMDG – Integrated Model of Group Development (Wheelan 2005).
  Riddarfjärdsmetoden®

 • Brita Björkhagen
 • Brita Björkhagen

  Email: brita.bjorkhagen@riddarfjarden.com
  Tel: 08 – 50 63 62 95
  Mobil: 0722-016 019

  Nuvarande arbete
  Senior konsult med bred erfarenhet och kompetens inom organisationsöversyner, strategisk visionering, konflikt- och krishantering. Ett särskilt kompetensområde är grupputveckling och att skapa effektiva team. Sedan våren 2017 senior konsult vid Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB.

   
  Erfarenhet
  Brita har en bakgrund som HR-chef på medelstora företag och konsult inom ledarskap och organisation. Hon har drivit frågor som framtagande av målbild och vision. Hon har erfarenhet av stora förändringsprojekt som inneburit rekrytering, kompetensutveckling så väl som personalminskningar. Brita har också egen ledningsgruppserfarenhet. Brita har idag mer än 8 års erfarenhet som ledarskapskonsult inom organisationsutveckling

   
  Utbildningsbakgrund
  2007, Umeå universitet, HR-arbete i teori och praktik
  2006, Företagsekonomiska institutet, Cert. I Personaladministration
  Befattningar
  2017-, Senior kosnult inom ledarskap och organisationsutveckling, Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
  2013- , Organisationskonsult, Ramböll Management Consulting.
  2008-2013. Organisationskonsult, Cordicon AB
  2003-2008, HR chef, Multicom Security AB
  2001-2003, HR och redovisningsansvarig, eTV Broadcasting AB och eTV Solution AB
  1999-2001, Cell Ventures (senare New Media Spark)
  Licensierad att använda följande testmetoder
  Coachutbildning, pågående som leder till ICF ACC-certifiering.
  2014 Processledarutbildning 4 dagar
  2014 Leanutbildning 1 dag
  2013 Leanutbildning 2 dagar

   

   

   

 • Marie J:son Ödén
 • Marie J:son Öden

  E-mail: marie.oden@riddarfjarden.com
  Tel: +46 (0) 8 – 50 63 62 95
  Mobil: +46 (0) 708 – 61 22 35

  Nuvarande arbete
  Arbetar som process- och ledarskapskonsult med inriktning på utveckling av ledare och ledningsgrupper, urval vid rekrytering, förändringsprocesser, konflikthantering samt chefscoaching. Genomför utbildningsprogram för  chefer och medarbetare, i bland annat konsultativt förhållningssätt och utvecklingssamtal.

  Erfarenhet
  Över 20 års erfarenhet som organisationspsykolog i företag och organisationer inom såväl privat som offentlig sektor samt mer än 15 års erfarenhet som klinisk psykolog och privatpraktiserande psykoterapeut.

  Utbildningsbakgrund
  Leg psykolog, Uppsala Universitet
  Leg psykoterapeut, Karolinska Institutet
  Specialistutbildning i personlighetsdiagnostik, Ericastiftelsen
  UGL-utbildning, Karolinska Institutet
  Psykologiska processer i organisationer, Karolinska Institutet

  Befattningar
  2001-             Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB, seniorkonsult
  1995-              Talk Point AB, ägare och seniorkonsult
  1981-1995   Stockholms Läns Landsting, Psykologkonsult
  1975-1977   Scandinavian och American Express, Reseproducent

  Licensierad att använda följande metoder
  Mayers Briggs Type Indicator (MBTI)
  Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
  Utvecklande Ledarskap, Försvarshögskolan
  Arbetspsykologiska Test APU
  Wartegg (WZT)
  Hogans HPI
  Rorschach Comprehensive System
  16PF
  GDQGroup Development Questionnaire som är ett grupputvecklingsinstrument baserat på modellen IMDG – Integrated Model of Group Development (Wheelan 2005).
  Riddarfjärdsmetoden®

  Övrigt
  Deltar i årliga internationella konferenser och seminarier, bland annat för Society for Personality Assessement (SPA), International Rorschach Society (IRS). Styrelseerfarenhet från Svenska Rorschachföreningen. Ledningsgruppserfarenhet från Business Network International (BNI).

 • Helene Reiderstedt
 • Helene Reiderstedt

  Email: helene.reiderstedt@riddarfjarden.com
  Mobil: 070- 4959485

  Erfarenhet
  Helene har mer än 16 års erfarenhet som seniorkonsult inom området ledarskap. Arbetar i huvudsak med chefsutbildningsprogram, utveckling av ledningsgrupper, grupphandledning, personalutvecklingsuppdrag och individuell chefshandledning samt interna utvecklingsprogram inom privat och offentlig sektor. Har även bred och djup erfarenhet av krisstöd och krishantering. Helene arbetar processinriktat med upplevelse – och lösningsinriktad pedagogik och har kunskaper i ledarskaps- och gruppteorier genom förvärvade erfarenheter och teoretiska studier.

  Befattningar
  1999- fortf, Reiderstedt HR Competence AB, ledarskaps- och organisationskonsult
  2007-2011, Beteendevetare/ tf. verksamhetschef, Personalhälsan, Kommunstyrelsens förvaltning, Huddinge kommun
  2006-2008, Ledarskapskonsult, 2K Kreativa Kluster, partner och styrelseledamot
  2003 – 2006, Verksamhetschef, Curera Företagshälsovård ( Avonova Hälsa AB)
  1997-2001, Beteendevetare och projektledare, Landstinget Sörmland
  1984 – 1997, Personalkonsulent, Riksteatern ,
  1983- 1984, Personalkonsulent, Domstolsverket, Stockholms Tingsrätt
  1979- 1983, Kurator, Statens Rättspsykiatriska Klinik, Stockholm
  Personalchef, SJS , Björklidens Turiststation, 1980, vinter/sommarsäsong

  Utbildningsbakgrund
  Aukt. socionom, Socialhögskolan i Örebro
  Individ – och grupphandledare, Stockholms Universitet
  Psykosocialt arbetssätt- individ- grupp -organisation, S:t Lukas Utbildningsinstitut
  Systemisk utbildning i Organisation och Ledarskap i samarbete med Bedfordshire University

  Licensierad att använda följande testmetoder

  Licensierad handledare UGL (Utveckling, grupp och ledarskap, Försvarshögskolan)

  Licensierad handledare i Utvecklande Ledarskap, Försvarshögskolan
  Behörighet att genomföra slutprov för UGL-handledare genom Försvarshögskolan.
  Handledarexamen i mental träning, Skandinaviska Ledarhögskolan

  Steg 1- utbildning i kognitiv psykoterapi, Institutet för Kognitiv Psykoterapi

  Stockholm
Certifierad användare av Strength Deployment Inventory (SDI)

  Certifierad handledare i Group Development Questionnaire (GDQ)


 • Ulf Giege
 • Ulf Giege

  E-mail: ulf.giege@riddarfjarden.com
  Tel: 08-50 63 62 95
  Mobil: 070- 456 60 31

  Nuvarande arbete

  Sedan 2015 samarbetar Ulf med Riddarfjärden och han är i nuläget projektanställd som senior ledarskapskonsult inom området ledningsgruppsutveckling, ledarutbildning samt individuell handledning och chefshandledning i grupp.

  Erfarenhet

  Ulf Giege började sin karriär inom försvaret där han också arbetade med ledarutveckling. Ulf gick sedan vidare till FMV, där han efter 10 år som byråchef och överingenjör började arbeta som ledarutvecklare år 2000. Mellan 2002 och 2004 verkade han som linjechef med ansvar för funktionerna HR, IT, Ekonomi, Granskning och Administration (med ca 200 underställda medarbetare). Sedan 2004 verkar Ulf som ledarskapskonsult utifrån sitt eget företag Quest Leadership med fokus på omfattande ledarutvecklingsinsatser inkl individuell handledning, utbildningar och ledningsgruppsutveckling, för både statliga myndigheter och privata företag.

  Utbildningsbakgrund

  Försvarshögskolans högre tekniska kurs (MSc)

  Handelshögskolan (MBA)

  Legitimerad psykoterapeut (Finland)

  Gestaltinstitutet i Skandinavinens fyraåriga utbildning till gestaltpsykoterapeut och organisationskonsult.

  Antagen som forskarstuderande/doktorand vid KTH inom området Industriell Ekonomi och Organisation. (1994)

  Befattningar

  • Seniorkonsult vid Questleadership, 2004 – ff
  • Linjechef vid Försvarets Materielverk, 2002-2004. Ansvarig för funktionerna HR, IT, Ekonomi, Granskning och Administration (cirka 200 personer)
  • Ledarutvecklare vid Försvarets Materielverk 2000-2002.
  • Byråchef och överingenjör vid Försvarets Materielverk, 1989-1999.
  • Major i armén, 1975-1989.

  Licensierad att använda följande metoder

  • Utbildning till regementsofficer

  Övriga utbildningar och licensieringar:

  • When cultures meet. UK
  • Barrett Values Centre, Culture Transformation Tools Training, Part 1 and 2
  • Immunity to change. Facilitators workshop. USA
  • GDQ, The Group Development Questionnarie
  • LPF, Leadership Development Framework, UK.
  • Fördjupad utbildning i konflikthantering
  • Organizational Climate Survey, Hay Group, USA
  • The Organization Workshop. USA
  • Belbin Team Role Accreditation Course. UK
  • Emotional Competence Inventory Training Program, Hay Group, UK
  • Teaching Negotiation in the Corporation, Harvard University, USA
  • Leading Organizational Change Program, Wharton School, USA
  • Försvarets högre kurs i ledarskap (KLLOK)

   

   

 • Margareta Bylund
 • Margareta Bylund

  Mail: margareta.bylund@riddarfjarden.com
  Mobil: 070 – 623 60 77

  Nuvarande arbete
  Arbetar som processkonsult med inriktning på chefs-, ledar-, grupp- och organisationsutveckling liksom med handledning/coachning såväl i grupp som individuellt. Arbetar inom både offentlig och privat verksamhet.

  Erfarenhet
  Har lång erfarenhet av såväl specialist- som chefspositioner i myndigheter och företag. Verksam som ledarskapskonsult sedan mitten av 90-talet.

  Utbildning
  Socionomutbildning, Socialhögskolan i Örebro
  Företagsekonomi, med inriktning på strategisk planering respektive personalekonomi, Stockholms
  och Uppsala universitet,
  Svenska, Stockholms universitet
  1-årig utbildning i organisationspsykologi baserad på systemteori och konstruktivism
  Systemisk ledarskapsutbildning samt Grundkurs i gestaltterapi

  Arbetslivserfarenhet
  2009                Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB, seniorkonsult
  2007-2009   Avonis Management AB, seniorkonsult
  2006-2007   Ad Astra Konsulter HB, seniorkonsult
  2000-2006   Right Sinova AB, seniorkonsult, konsultchef
  1996-2006   Telia Management konsulter, seniorkonsult
  1992-1996   Telia MegaCom AB, ansvarig ledarutveckling, ledarförsörjning samt interninformation
  1989-1992   Televerket, chefsutvecklare,
  1982-1989   Stockholms universitet, ansvarig SU:s gemensamma personalutbildning,
  1980-1982   Karolinska institutet, linjenämndssekreterare

  Certifierad som/för
  Handledare för Utveckling av Grupp och Ledare, UGL,
  Leadership effectiveness Analysis™,(LEA), Management Research Group
  European Leadership coaching program part I and II,
  Handledare för FIRO Element B och The Human Element,
  Handledare för Förtroendefullt samarbete™ (Beyond Conflict),
  Strength Deployment Inventory, Personal Strengths Publishing Ltd
  LOTS – processledare
  Team Management Systems, TMS™
  Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
  Utvecklande Ledarskap, Försvarshögskolan
  GDQGroup Development Questionnaire som är ett grupputvecklingsinstrument baserat på modellen IMDG – Integrated Model of Group Development (Wheelan 2005).
  Riddarfjärdsmetoden®

   

 • Annika Bramsen
 • Annika Bramsen

  E-mail: annika.bramsen@riddarfjarden.com
  Tel: 08-50 63 62 95
  Mobil: 0704-87 33 74

  Nuvarande arbete

  Sedan 2015 samarbetar Annika med Riddarfjärden och hon är i nuläget projektanställd som senior ledarskapskonsult inom området ledningsgruppsutveckling, ledarutbildning samt individuell handledning och chefshandledning i grupp.

  Erfarenhet

  Annika Bramsen inledde sin karriär inom ledarskapsutveckling vid Ericsson (Ericsson Radio Systems AB) där hon var chef för enheten “Ledarförsörjning och ledarutveckling” mellan 1987 och 1992. Från och med 1993 har hon verkat som ledarskapskonsult, inom Ericsson fram till 2002, vid Consultus AB 2003-2013 och sedan dess genom sitt eget företag Bramsen Consulting AB. Under denna period utbildade sig Annika även till organisationskonsult och terapeut på Gestaltisk grund (1998) och är psykoterapeut (2009).

  Utbildningsbakgrund

  Fil. kand. i Engelska och Svenska, Stockholms Universitet, 1975

  Organisationskonsult och terapeut på Gestaltisk grund, GIS International, 1998

  Psykoterapeutlegitimation Finland, 2009

  Befattningar

  • Bramsen Consulting AB – partner och seniorkonsult sedan 2013
  • Consultus AB – seniorkonsult, 2003-2013
  • Ericsson University – Senior Management Consultant, 2001-2002
  • Ericsson/Ericsson Radio Systems AB – Management Consultant, 1993-2001
  • Ericsson Radio Systems AB – chef för enhet ”Ledarförsörjning och ledarutveckling”, 1987-1992

  Licensierad att använda följande metoder

  Nervsystem, hjärnforskning och anknytningsteori, 2015

  Visionslogik och integrativ problemlösning, 2009

  Vuxenutveckling – Adult Stage Development, 2008

  Leadership Agility Workshop, Bill Joiner, 2007

  Fördjupad utbildning i konflikthantering och medling, 2005-2008

  Fördjupad utbildning i grupprocesser och konsultativt förhållningssätt 2000-2001

  Egen ledarutbildning t ex Ericssons interna program (18 dagar), Ruter Dam, 1 år.

  Licensierad för:

  Cultural Transformation and Cultural Transformation Tools, Barrett Values Centre, 2013

  • testinstrument och metodik inriktad mot utveckling av personliga och organisatoriska värderingar

  Immunity to Change, Theory and Facilitation, Minds at Work/Robert Kegan, 2010

  • verktyg och metodik inriktad på djupare förändring på ledningsgrupps- och individnivå

  Personal and Organisational Transformations through Action Inquiry, Harthill Institute, 2008

  • teoretiskt ramverk, testinstrument samt metodik för ledarskapsutveckling huvudsakligen genom coaching

   

 • Lennart Riddermark
 • Lennart Riddermark

  Email: lennart.riddermark@riddarfjarden.com
  Tel: 08 – 26 89 43
  Mobil: 070 – 631 91 38

  Nuvarande arbete
  Arbetar som processkonsult med särskild inriktning på chefsutbildning och ledarutveckling. Genomför chefsutbildningsprogram på grundläggande och strategisk nivå. Utbildar chefer i internationella program inom näringslivet.

  Erfarenhet
  Var en av Pocketteaterns grundare. Pocketteatern var en av de första grupper som introducerade interaktiv teater i Sverige. Verksam som ledarskapskonsult sedan mitten av 80-talet.

  Utbildningsbakgrund
  Dramapedagog med vidareutbildning i psykodrama

  Exempel på uppdrag

  2014-2016, Kriminalvården, Myndighetsövergripande program. Ledningsgruppsutveckling vid ett tiotal ledningsgrupper på olika nivåer i myndigheten.

  2015, Folkhälsomyndigheten, Coachning för flera chefer
  2014, Statens Institutionsstyrelse, leddningsgruppsutveckling för flera institutioner
  2014, SSM, Teamutveckling, två enheter, coachning för flera chefer
  2012-2013, EG Electronics, Ledarutveckling, coachning
  2008-2010, Karolinska sjukhuset, chefshandledning och ledningsutveckling

  2008-2010, Gästrike Återvinnare, arbete med värdegrund och ledningsutveckling

  2005-2007, AFA Försäkring, ledningsstöd och coaching

  1995-2008, Astra Norge, AstraZeneca, Alcon, Merck Sharp & Dohmne, Jansen & Cilag ledningsstöd – coachning inom läkemedelsindustrin

   

  Licensierad att använda följande testmetoder
  Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)

 • Gunilla Thor
 • Gunilla Thor

  Email: gunilla.thor@riddarfjarden.com
  Tel: 08 – 50 63 62 95
  Mobil: 070-608 84 64

  Nuvarande arbete
  Gunilla Thor är seniorkonsult med fokus på ledarskap och chefshandledning.

  Erfarenhet
  Gunilla Thor är leg. psykolog med specialistbehörighet inom arbetslivets psykologi, organisation samt konsultation/handledning. Gunilla har över 20 års erfarenhet som konsult inom bland annat chefs- och ledarutveckling, teamutveckling samt ledning i förändring.

  Utbildningsbakgrund
  Legitimerad psykolog
  20 högskolepoäng i informationsteknik
  NLP – Kommunikation och förändrings- metoder
  Doktorandkurs i Organisationsförändring
  Specialistbehörighet i Arbetspsykologi inom organisationsarbete samt konsultation/handledning
  Affärs- och ledarutveckling i levande förlopp

  Dialogens, Reflektionens och Upptäckandets tankekraft
  Konsultationens konst
  Fortbildning i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister
  Organizational Effectiveness Consultant – 16 veckors konsultutbildning på heltid inom försvaret
  Kommunikation och förändringsmetoder (15 dagar heltid) FRI

  Befattningar


  2015 –             VD och konsult Credensa Konsulter AB
  2012-2015   Seniorkonsult IPF AB
  2001-2011   VD och konsult Credensa Konsulter AB
  1990-2000   Programledare/chef/forskare/konsult Skogsbrukets Forskningsinstitut (Skogforsk)
  1985-2000   VD och konsult Credensa Konsulter AB
  1988-1990   Konsult, Metoda AB
  1984-1988   Avdelningsdirektör/organisationskonsult på FRI (Försvarets Rationaliseringsinstitut)
  1978-1984     Forskare/utvecklare inom försvaret med ansvar för utveckling av chefer och ledarskap samt  pedagogiska utveckling med placering på Försvarshögskolan (Tidigare Militärhögskolan) FOI
  1976-1977   Psykolog med uppdrag att arbeta med ett försöksprojekt initierat av ÖB.
  1975-1976   Inskrivningspsykolog, Karlstad
  1973-1977   Lärare på grundskolan, Lundsbergs Skola

  Licensierad att använda följande testmetoder
  GDQ TOT (Training of the Trainers), GDQ, IDI, TMS, SDI, Farax, MBTI, Hjulet, Riddarfjärdsmetoden®, Kärnkvaliteter, Ofman, FIRO

 • Björn Almgård
 • Björn Almgård

  Email: bjorn.almgard@riddarfjarden.com
  Tel: 08 – 50 63 62 95
  Mobil: 070 – 333 02 24

  Nuvarande arbete
  Arbetar som processkonsult med inriktning på ledningsgruppsutveckling samt chefs- och ledarutveckling. Genomför program både i privat och offentlig sektor. Arbetar också med enskild coaching och stresshantering.

  Erfarenhet
  Har mer än femton års erfarenhet som organisations- och ledarskapskonsult.

  Utbildningsbakgrund
  Beteendevetare, PA-linjen Uppsala Universitet

  Gestaltmetodik i organisationer, Gestaltakademin Sverige

   

  Befattningar
  2014-  pågående Nätverksmedlem Riddarfjärden

  2000-pågående  Almgård Consulting/ Weivat

  1998-2000 SWEDINT, Försvarets Internationella Kommando, Internkonsult med särskilt ansvar för Ledninsgruppsutveckling samt Krishantering

  1995-1996   FN-tjänst som Personalchef inom Utlandsstyrkan

  1995-1998   Personalkonsulent vid S1/Fo47 Försvarsmakten

   

  Licensierad att använda följande testmetoder
  Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
  Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
  Situationsanpassat Ledarskap, Hersey
  TLI (Transformational Leadership Inventory) 360 instrument som bygger på transformativt ledarskap
  GDQ – Group Development Questionnaire som är ett grupputvecklingsinstrument baserat på modellen IMDG – Integrated Model of Group Development (Wheelan 2005).
  Riddarfjärdsmetoden®

  UGL

  Teambuilding
  Stress- och krishantering

   

 • Gunnar Lindebo
 • Gunnar Lindebo

  Email: gunnar.lindebo@riddarfjarden.com
  Tel: 08 – 50 63 62 95
  Mobil: 073-423 16 10

  Nuvarande arbete
  Gunnar Lindebo är verksam konsult inom ledarskaps-, verksamhets- och organisationsutveckling sedan 2002. Han arbetar främst med ledningsgruppsutveckling och ledarutveckling både i form av utbildning och handledning.

  Utbildningsbakgrund
  Fil Kand – Företagsekonomi med inriktning industriell marknadsföring
  Grupphandledning för chefer, Riddarfjärden
  Prosci, Change Management
  Professional Management Consultant Program, PMC1
  The Novartis Market Leadership Programme –, Novartis/ Montreux/ CH, 2001
  Seminars for Senior Executives –, IMD, Lausanne/ CH, 1998
  Personal leadership – Leadership Management Intern, Stockholm, 1995
  One – minute – manager –, Sandoz/ Stockholm, 1993
  Affärsanalys och strategi –, Handelshögskolan/ Stockholm, 1991
  Strategic Marketing Management Program – , Davis & Geck/ Orlando Fla./USA, 1988
  Layer – by – Layer Sales Training Program – Davis , Wayne NJ/USA, 1988

  Befattningar
  2010-pågående, Managementkonsult – Kvadrat Management AB
  2009-2010 Konsult i eget bolag, Lindebo Management Consultant AB
  2008-2009 VD (interim) Ilenio AB
  2002-2008 Konsult i eget bolag, Sinta
  2001-2002 Country Mgr. Sverige, NC Nielsen AS
  1993-2002, Nordic SBU Mgr, Novartis
  1990-1993 Marknadschef, Dagab Snabbgross
  1984-1990 Nordisk Produktchef, Cyanamid Nordiska AB/ Davis & Geck, 1984 – 1990
  1982-1984 Nordisk Produkt Chef , Warner Lambert, 1982 – 1984

  Licensierad för
  Internationell certifiering som Management Konsult (CMC/ICMCI)
  IPU beteende- drivkraftsanalys
  Internationell certifiering i Förändringsledning, PROSCI/ADKAR
  Certifiering Decision Dynamics Karriärmodell
  Certifiering Styrelseinstitutet, Styrelseinstitutet

   

 • Lotta Spangenberg
 • Lotta Spangenberg

  Email: lotta.spangenberg@riddarfjarden.com
  Tel: 08 – 50 63 62 95
  Mobil: 070 – 9555650

  Nuvarande arbete
  Konsult inom ledarskap- och organisationsutveckling.

  Erfarenhet
  Lotta Spangenberg har lång erfarenhet av HR, verksamhetsutveckling och ledarfrågor efter ca 16 år som chef på BUP.

  Utbildningsbakgrund
  Psykolog
  IBCT – relations & konflikthantering (2016),
  MI – motivational interviewing (2016),
  CUPS, chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården (2014-2015)
  IFL vid Handelshögskolan, Stockholm
  Ekonomi, Stockholms Universitet, 80 p

  Befattningar
  2016– pågående, Organisationspsykolog & partner, Spangenberg Konsultation AB
  2010 – 2016, Verksamhetschef, BUP Stockholm/SLL
  2008 – 2010, Enhetschef, Konsultenheten, BUP Stockholm/SLL
  2007 – 2008, Utvecklingssamordnare, BUP Stockholm/SLL
  2005 – 2008, Samordningsansvarig vårdkedja SLL
  2005 – 2008, Enhetschef Mobila Asylteamet, BUP Stockholm/SLL
  2004 – 2007, Enhetschef Flyktingenheten, BUP Stockholm/SLL
  2001 – 2004, Enhetschef Psykologverksamheten, BUP Stockholm/SLL
  1995 – 1999, Leg psykolog Utbildningsförvaltningen, Göteborg
  1999 – 2000, Forskningspsykolog Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • Mats Klingström
 • Mats Klingström

  Email: mats.klingstrom@riddarfjarden.com
  Tel: 08 – 50 63 62 95
  Mobiltelefon: 070-322 88 14

  Nuvarande arbete
  Ledarskapskonsult med fokus på ledningsgruppsutveckling, chefshandledningsgrupp och individuell handledning etc.

  Erfarenhet
  Mats Klingström har en bakgrund som psykolog och har varit verksam som konsult sedan över 15 år.

  Utbildningsbakgrund
  Psykologexamen
  SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut)

  Befattningar
  Psykolog 6 år inom PBU/SLL 1972-77
  Producent/Programledare SVT 1975-80
  Skivproducent, musiker 1980-2000
  Verksam som konsult sedan år 2000

 • Elisabeth Jansson
 • Elisabeth Jansson

  Email: elisabeth.jansson@riddarfjarden.com
  Mobil : 070-305 66 14

  Nuvarande arbete:
  Arbetar som processkonsult med inriktning på chefs och ledarutveckling. Handledare för ledningsgrupper, arbetsgrupper och chefsgrupper. Coach och handledare för chefer och medarbetare på olika nivåer. Karriärcoach för personer som söker alternativa vägar i framtiden. Elisabeth arbetar processinriktat med upplevelseinriktad pedagogik, och har sin grund i ett systemiskt förhållningssätt.

  Erfarenhet
  Elisabeth Jansson har mer än 20 års erfarenhet som organisations och ledarskapskonsult.
  Arbetat som karriärcoach, internkonsult och chef.

  Utbildningsbakgrund:
  Socionom- PA, Stockholms universitet
  Handledarutbildning Ersta Sköndal högskola
  Grundläggande psykoterapiutbildning, 45 hp
  Nordisk Psykodramautbildning
  Orienteringskurs Kognitiv-Beteendeinriktad terapi
  Karriärcoachutbildning Ericsson Career Consulting
  Handledare UGL , Försvarshögskolan

  Befattningar:
  1999-ff Ledarskaps och organisationskonsult Karrteam AB
  2015-ff Nätverksmedlem Riddarfjärden
  1997-2000 Karriärkonsult på Ericsson
  1996-1997 Konsulent/projektledare Alna-rådet
  1990-1996 Personalkonsulent Södermanlandsbrigaden
  1983-1990 Chef och Tf rektor på LVU-hem, Uppsala kommun
  1982           Personalman Pharmacia Uppsala

  Licenserad att använda följande testmetoder:
  Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
  Jungs typer   (JTI)
  Situationsanpassat Ledarskap, Hersey
  Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
  TLI – Transformational Leadership Inventory 360 instrument
  GDQ –Group Development Questionnaire, grupputvecklingsintrument baserat på IMGD Susan Wheelan
  SDI –Självkännedomsinstrument ,Personal Strenghts Nordic AB
  Karriärmodellen , Decision Dynamics
  UGL- Utveckling av grupp och ledare, handledare
  Sorg bearbetning, Svenska Sorg Institutet
  MTRI-i , Margareta Lycken
  Debriefing
  Katastrofbeteende . Räddningsverket

 • Konsult-/ anbudssamordnare
 • Josefin Rasmuson

  Konsult-/ anbudssamordnare

  E-post: josefin.rasmuson@riddarfjarden.com
  Mobil: 0704-787072

 • Ekonomiadministratör
 • Catrin Värnlund

  Ekonomiadministratör

  Email: catrin.varnlund@riddarfjarden.com
  Tel: 08 – 50 63 62 95
  Mobil: 070-5654256

   

 • SAMARBETSPARTNERS
 • Omomssbild4

  .

  RIDDARFJÄRDEN samarbetar med flera företag inom ledarskapsområdet. Till dessa hör:

  Samarbete kring projekt och upphandlingar ger betydligt större möjligheter till bredd och flexibilitet inför kundens behov. Vidare anlitar vi experter och forskare inom olika områden som exempelvis etik och genusfrågor vid behov.

   

   

Riddarfjärden
Meny