s

Det handlade också om att våga fatta beslut, involvera medarbetarna och ha rätt tajming i beslutsfattandet. Flera chefer beskrevs ha förbättrat sin förmåga att hantera konflikter i arbetsgruppen och även ökat förmågan att själva ta emot kritik. Medarbetarna beskrev sina chefer i termer som lugnare, gladare och tuffare – ”på ett bra sätt”. Störst effekt syns bland de chefer som hade sämst värden. Forskarna drar slutsatsen att det tyder på att programmet haft god effekt på dem som behövt det mest.

– Backstagegrupperna är en klimatfaktor för att hålla cheferna, och i viss mån även deras medarbetare, friska. Och det är en kostnadseffektiv metod, konstaterar Christer Sandahl. /…/

Karin Francke på statsledningskontoret var med om att införa backstage-metodiken i Stockholms stad 2005.

– Vi såg att våra mellanchefer behövde stöd. Kraven på dem ökade både under- och ovanifrån, säger Karin Francke. Sedan starten för ca tio år sedan har ca 1500 chefer deltagit. Vartannat år internrekryteras och utbildas nya samtalsledare, och på det sättet byggs en lärande organisation.

– Vi har så många kompetenta medarbetare, och genom att utbilda dem och använda dem som samtalsledare stannar kunskapen i organisationen. Det är kostnadseffektivt och kräver minimal administration /…/ Våra chefer uppskattar att få den här tiden att reflektera tillsammans med andra. Backstagegrupperna har kommit för att stanna, säger Karin Francke.”

För att läsa hela artikeln klicka här*

Forskningsrapporten om backstage-grupper heter Effekter av ledarutveckling inom hälso- och sjukvården, Christer Sandahl och David Bergman, Medical Management Center.

 

 

 

Riddarfjärdsmetoden ®

Riddarfjärdsmetoden® är en grundläggande metod för ledarskapsutveckling. Metoden är en strukturerad handledningsteknik för att fördjupa det individuella ledarskapet ur ett kontextuellt perspektiv.

Metoden är vetenskapligt beforskad av Medical Management Center vid Karolinska Institutet och har visat sig ge tydligt positiva resultat hos deltagande chefer. Vi utbildar också interna handledare i Riddarfjärds- metoden®. Hittills har ett 100-tal chefs- handledare ut- bildats inom olika offentliga organisationer, bl a Stock- holms Stad, Karolinska Universitetssjukhuset, SLSO (Stockholms Läns Sjukvårdsområde) samt ett antal mellan- svenska kommuner.

Riddarfjärdsmetoden® ingår som en del i flertalet av våra utvecklingsprogram inom offentlig som privat verksamhet. Genom metoden kan cheferna ges konkreta råd om hur de steg för steg kan ta tag i ledarskapsutmaningar och dilemman som de står inför i sitt arbete. Den utgör därmed ett konkret och handfast komplement till de mer teoretiska avsnitten i programmen.

I en artikel i Personal & Ledarskap 2015-04-15 (Ulrica Ambjörn) intervjuas Christer Sandahl, professor vid Karolinska Institutet som tillsammans med Riddarfjärdens konsulter Jan Edenius och Magnus Bäckstrand har utvecklat metoden. Utdrag ur artikeln nedan:

– ”Jag har inspirerats av vilken fantastisk utvecklingsresurs gruppen kan vara, utan att den behöver vara terapeutisk, säger han när vi träffas i ett samtalsrum på Karolinska institutet i Solna.

Christer Sandahl har använt och utvecklat metodiken under många år och oavsett om han har använt den i chefsgrupper eller i terapigrupper så är deltagarnas respons likartad.

– För det första tycker de att det är skönt att upptäcka att de inte är ensamma om sina problem. För det andra förundras de över upptäckten att de genom att dela med sig av erfarenheter och reflektioner kan bidra till att hjälpa andra i gruppen. /…/

Intervju- och enkätdata visar förbättringar inom flera områden. Många medarbetare uppgav att programmet haft en positiv effekt på deras arbetsmiljö genom att deras chef blivit stärkt i sitt ledarskap. Cheferna beskrevs överlag som tydligare, bland annat genom att de blivit mer tillgängliga, lyssnade bättre och visade större tillit.

s

Det handlade också om att våga fatta beslut, involvera medarbetarna och ha rätt tajming i beslutsfattandet. Flera chefer beskrevs ha förbättrat sin förmåga att hantera konflikter i arbetsgruppen och även ökat förmågan att själva ta emot kritik. Medarbetarna beskrev sina chefer i termer som lugnare, gladare och tuffare – ”på ett bra sätt”. Störst effekt syns bland de chefer som hade sämst värden. Forskarna drar slutsatsen att det tyder på att programmet haft god effekt på dem som behövt det mest.

– Backstagegrupperna är en klimatfaktor för att hålla cheferna, och i viss mån även deras medarbetare, friska. Och det är en kostnadseffektiv metod, konstaterar Christer Sandahl. /…/

Karin Francke på statsledningskontoret var med om att införa backstage-metodiken i Stockholms stad 2005.

– Vi såg att våra mellanchefer behövde stöd. Kraven på dem ökade både under- och ovanifrån, säger Karin Francke. Sedan starten för ca tio år sedan har ca 1500 chefer deltagit. Vartannat år internrekryteras och utbildas nya samtalsledare, och på det sättet byggs en lärande organisation.

– Vi har så många kompetenta medarbetare, och genom att utbilda dem och använda dem som samtalsledare stannar kunskapen i organisationen. Det är kostnadseffektivt och kräver minimal administration /…/ Våra chefer uppskattar att få den här tiden att reflektera tillsammans med andra. Backstagegrupperna har kommit för att stanna, säger Karin Francke.”

För att läsa hela artikeln klicka här*

Forskningsrapporten om backstage-grupper heter Effekter av ledarutveckling inom hälso- och sjukvården, Christer Sandahl och David Bergman, Medical Management Center.

 

 

 

Riddarfjärden
Meny