våratjänstersmal2-

s

Dagens ledare behöver hantera stora utmaningar och snabba förändringar. Att ge chefer och ledare de verktyg de behöver för att möta den ökade komplexiteten är därmed en viktig investering som kan ge stor effekt. För att bli en attraktiv arbetsgivare krävs också ett ledarskap som ger medarbetarna möjlighet att utvecklas och växa. Riddarfjärden erbjuder utvecklingsprogram, konsultation och skräddarsydda lösningar för att tillhandahålla just de verktyg som ger de bästa förutsättningarna att utvecklas i ledarrollen.

 • Digital utbildning och handledning
 • Digital utbildning och handledning

  Efterfrågan på digitala tjänster har ökat under senaste året. Vi på Riddarfjärden har anpassat och utvecklat delar av våra tjänster som vi nu har möjlighet att erbjuda helt digitalt. Vi har också kraftigt reducerat priserna med anledning av pandemisituationen som råder i samhället.

  Se länkar nedan för mer information och anmälan till våra digitala tjänster.

   

  Digital handledningsgrupp chefer

  Digital individuell chefshandledning

  Digital handledningsgrupp för dig som leder utan att vara chef

  Digital grundutbildning för dig som är ny som chef

  Digital utbildning för dig som vill öka din kompetens inom förändringsledning

   

 • Chefs- och ledarutveckling
 • Chefs- och ledarutveckling

  Riddarfjärden erbjuder flera typer av utvecklingsprogram anpassade till olika chefsnivåer och situationer:

  Företags- och organisationsinterna skräddarsydda program

  Exempel på interna skräddarsydda program är vårt program för första linjens chefer som vänder sig speciellt till nya chefer med syftet att tillhandahålla grundläggande verktyg och skapa trygghet i chefskapet. Ledarskap för erfarna chefer är anpassade program för chefer med några års erfarenhet som vill fördjupa sin förståelse och sina färdigheter i ledarskap. Programmen ger ökad medvetenhet och förmåga att leda och påverka i komplexa situationer. Vi genomför också utvecklingsprogram för samtliga chefer inom en organisation för att effektivisera samspel och styrning.

  Öppet grundläggande program

  ”Ledarutbildning för chefer i staten”, är en öppen grundläggande utbildning som genomförs två gånger per år. Klicka här* eller maila till josefin.rasmuson@riddar-fjarden.com för mer information.

 • Utvecklande Ledarskap
 • Utvecklande Ledarskap (UL)

  Riddarfjärden licensierade sig tidigt som handledare i Utvecklande ledarskap enligt Försvarshögskolans modell. Denna teori som utgör det senaste inom ledarskapsforskningen och kallas på engelska Transformational Leadership (enl Avolio och Bass).

  Vi genomför sedan 2011 organisationsinterna utbildningar i Utvecklande Ledarskap, både med fokus på endast detta  och som del av längre  utbildningsprogram. Vi har också utvecklat skräddarsydda fördjupningsprogram utifrån de huvudteman som berörs inom det Utvecklande Ledarskapet dvs Inspiration och Motivation, Föredöme och Personlig Omtanke. En ytterligare vidareutveckling av konceptet innefattar en facilitatorsutbildning för chefer med grund i Utvecklande Ledarskap, med fokus på Medarbetarskap.

  Chefer som uttrycker ett ledarskap baserat på denna teoribas har i vetenskapliga studier visat sig vara mer framgångsrika än chefer med ett mera konventionellt ledarskap. Detta gäller både vad avser utveckling av individerna och organisationens effektivitet.

 • Tillitsbaserat ledarskap
 • Tillitsbaserat ledarskap

  Kurssdatum för höstens utbildning: 2-3 september, 30 sept -1 okt 2021 samt 9-10 november.

  Tillitsbaserat ledarskap är speciellt inriktat mot chefer i staten samt övrigt offentlig sektor som har behov av en grundläggande och heltäckande ledarutbildning eller som känner att det är dags att fräscha upp sina kunskaper inom ledarskapsområdet. Fokus ligger på att skapa tydlighet om hur tillit uppkommer och att träna chefer och ledare i praktiska verktyg och metoder som gynnar ökad tillit. 

  Tillitsdelegationens hemsida*

  Rapport från tillitsdelegationen (Förf Bringselius)*

   

  Upplägg

  Programmet genomförs två gånger per år. Som teoretisk grundval utgår vi från det senaste inom ledarskapsforskningen, Transformational Leadership. Chefer som uttrycker ett ledarskap baserat på denna teoribas har i vetenskapliga studier visat sig vara mer framgångsrika än chefer med ett mera konventionellt ledarskap.  I utbildningen ingår därför ett komplett koncept, inklusive 360-graderstest, för att utveckla chefer i riktning mot ett Utvecklande Ledarskap, vilket är den svenska versionen av Transformational Leadership, utvecklad av Försvarshögskolan. Eftersom vi inom Riddarfjärden har en nära koppling till den akademiska världen så kommer vi också erbjuda de mest aktuella rönen från forskningen inom ledarskap. Deltagarna kommer också tränas i praktiska ledarverktyg, och få ökad kunskap om hur varje enskilt verktyg bidrar till ett tillitsbaserat ledarskap.

  Deltagarna kommer genom programmet också att ha utvecklat ett kollegialt nätverk med andra chefer inom statsförvaltningen/ offentlig sektor genom att många olika organisationer representeras. Detta ger erfarenhetsmässigt stora möjligheter till lärande och korsbefruktande diskussioner vid utbildningstillfällena.

  Tid och plats

  Kursen är uppdelad på tre tillfällen om 2+2+2 dagar (totalt sex dagar). Kostnad: 28 900 kr exkl. moms för programmet (inkl tester och lokal). Utöver kostnaden för programmet tillkommer en kostnad på ca 8000 kr för mat och logi på internat.

  Kursgård: Hotell Kristina i Sigtuna

  För broschyr klicka här* och du får Du gärna maila till oss på: eva.ekroth@riddarfjarden.com om du har frågor eller vill anmäla Dig. Sista anmälningsdag är den 15 augusti 2021.

   

  * För att Du ska kunna ladda ner broschyren måste Du använda webbläsarna Firefox eller Chrome. Om Du inte har dessa på din dator går det bra att maila så skickar vi broschyren till Dig.

   

 • Samtalsledarutbildning enligt Riddarfjärdsmetoden®
 • Samtalsledare för Backstagegrupper enligt Riddarfjärdsmetoden®

  Nya öppna utbildningar

  Riddarfjärden inbjuder till en öppen utbildning av samtalsledare för Backstagegrupper enligt Riddarfjärdsmetoden®. Sedan över 12 år tillbaka utbildar Riddarfjärden chefsgruppshandledare inom flera stora organisationer, bl a Karolinska Institutet, Stockholms Stad, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), etc. I dagsläget har vi diplomerat ett 130-tal samtalsledare.

  På grund av ökad efterfrågan har vi valt att starta en öppen utbildning som vänder sig speciellt till Dig som är intresserad av att leda Backstagegrupper i din egen organisation eller som konsult i externa organisationer.

   

  Uppläggning

  Utbildningen genomförs med ca 8 deltagare under 4 dagar och utgörs främst av praktisk träning i att lära sig tekniken, den s k Riddarfjärdsmetoden®. Detta innebär att alla deltagarna får gå in i de olika roller som uppstår i en grupphandledning samt få feedback på sitt agerande. Efter utbildningen ges fyra halvdagars handledningsseminarier under ett år. Mer information kan du ladda ner här* (kursbroschyren)*. Mer information om Riddarfjärdsmetoden® finner du här.

   

  Pris och plats

  Priset för utbildningsprogrammet inkl. manual är 29 500 kr exkl. moms.

  Programmet genomförs i Riddarfjärdens lokaler på World Trade Center i Stockholm

   

  Anmälan

  Anmälan görs via mail till josefin.rasmuson@riddarfjarden.com.

   

  * För att Du ska kunna ladda ner broschyren måste Du använda webbläsarna Firefox eller Chrome. Om Du inte har dessa på din dator går det bra att maila josefin.rasmuson@riddarfjarden.com så skickar vi broschyren till Dig.

 • Chefshandledning i grupp
 • Chefshandledning i grupp enligt Riddarfjärdsmetoden®

  Att delta i chefshandledning är sannolikt den mest effektiva formen för att verkligen gå på djupet med konkreta frågeställningar och de personliga krav som ställs i ledarrollen.

  En chefshandledningsgrupp består vanligen av 5-8 chefer som träffas en halvdag i månaden vid c:a 10 tillfällen. I gruppen får deltagarna stöd i att lösa konkreta ledarskapssituationer och personliga dilemman. De kan också utbyta erfarenheter med andra chefer. Den metod vi främst utgår från är Riddarfjärdsmetoden®. Metoden som är framtagen inom Riddarfjärden är vetenskapligt beforskad av Medical Management Center vid Karolinska Institutet och har visat sig ge tydligt positiva resultat.

 • Riddarfjärdsmetoden®
 • Riddarfjärdsmetoden ®

  Riddarfjärdsmetoden® är en grundläggande metod för ledarskapsutveckling. Metoden är en strukturerad handledningsteknik för att fördjupa det individuella ledarskapet ur ett kontextuellt perspektiv.

  Metoden är vetenskapligt beforskad av Medical Management Center vid Karolinska Institutet och har visat sig ge tydligt positiva resultat hos deltagande chefer. Vi utbildar också interna handledare i Riddarfjärds- metoden®. Hittills har ett 100-tal chefs- handledare ut- bildats inom olika offentliga organisationer, bl a Stock- holms Stad, Karolinska Universitetssjukhuset, SLSO (Stockholms Läns Sjukvårdsområde) samt ett antal mellan- svenska kommuner.

  Riddarfjärdsmetoden® ingår som en del i flertalet av våra utvecklingsprogram inom offentlig som privat verksamhet. Genom metoden kan cheferna ges konkreta råd om hur de steg för steg kan ta tag i ledarskapsutmaningar och dilemman som de står inför i sitt arbete. Den utgör därmed ett konkret och handfast komplement till de mer teoretiska avsnitten i programmen.

  I en artikel i Personal & Ledarskap 2015-04-15 (Ulrica Ambjörn) intervjuas Christer Sandahl, professor vid Karolinska Institutet som tillsammans med Riddarfjärdens konsulter Jan Edenius och Magnus Bäckstrand har utvecklat metoden. Utdrag ur artikeln nedan:

  – ”Jag har inspirerats av vilken fantastisk utvecklingsresurs gruppen kan vara, utan att den behöver vara terapeutisk, säger han när vi träffas i ett samtalsrum på Karolinska institutet i Solna.

  Christer Sandahl har använt och utvecklat metodiken under många år och oavsett om han har använt den i chefsgrupper eller i terapigrupper så är deltagarnas respons likartad.

  – För det första tycker de att det är skönt att upptäcka att de inte är ensamma om sina problem. För det andra förundras de över upptäckten att de genom att dela med sig av erfarenheter och reflektioner kan bidra till att hjälpa andra i gruppen. /…/

  Intervju- och enkätdata visar förbättringar inom flera områden. Många medarbetare uppgav att programmet haft en positiv effekt på deras arbetsmiljö genom att deras chef blivit stärkt i sitt ledarskap. Cheferna beskrevs överlag som tydligare, bland annat genom att de blivit mer tillgängliga, lyssnade bättre och visade större tillit.

 • Ledningsgruppsutveckling
 • Ledningsgruppsutveckling

  En samspelt ledningsgrupp styr åt samma håll och ser till helheten.

  Kommunikationen fungerar effektivt och medlemmarna tar ansvar för tagna beslut. Vetenskapliga studier visar entydigt på att en av de viktigaste faktorerna för att åstadkomma detta är graden av tillit mellan grupp-medlemmarna. Med utgångspunkt från att definiera gruppens uppdrag, arbetar vi med att utveckla arbetsformer, intern dynamik och tillit, samt hur gruppen leder organisationen. Vi utgår genomgående från ledningsgruppens faktiska frågeställningar, vilket innebär att samtidigt som det sker en grupputveckling så arbetar gruppen med konkreta frågor och löser problem. Ofta använder vi det vetenskapligt utvecklade GDQ-testet (prof. Susanne Wheelan) för att få en vederhäftig mätning av gruppens funktionssätt och strategiska utvecklings- områden.

 • Teambuilding
 • Teambuilding

  Att samla sin arbetsgrupp/ team en eller ett par dagar för att komma närmare varanda är oftast mycket väl investerad tid. Vetenskapliga studier visar entydigt på att en av de viktigaste faktorerna för högpresterande arbetsgrupper är graden av tillit mellan grupp- medlemmarna. Vi erbjuder skräddarsydda upplägg för att ge grupper större tillit till varandra och ökad öppenhet. Ofta inleder vi med att gruppdeltagarna får genomföra ett beteendetest som återförs individuellt och på gruppnivå. Att upptäcka egna och andras olika sidor är både roligt och givande. Genom att se och utnyttja varandras olika beteendestilar kan gruppen öka sin effektivitet radikalt. Att gemensamt ta fram interna spelregler, ge varandra

 • Att leda utan att vara chef
 • Att leda utan att vara chef

  Att leda utan att vara chef

  Riktar sig till projektledare, gruppledare och andra ledare utan formell chefsfunktion. Insatserna inriktar sig på utveck- ling av den egna ledarrollen genom att tillhandahålla verktyg för bra ledarskap i vardagliga ledarsituationer.

  Konsultativt arbetssätt

  Målgrupp är specialister och projektledare med kundkontakter och arbetsuppgifter som ställer krav på ett konsultativt arbetssätt. Programmen ger deltagarna förståelse för vad ett konsultativt förhållningssätt innebär samt träning i bl a samtalsteknik. Deltagarna får ökad kompetens i att hantera kund/mottagarsituationer på ett professionellt sätt.

  Stabsarbete

  Målgrupp för programmet är personer i stabsposition, till exempel personalspecialister, ekonomipersonal, miljö-chefer, datachefer och andra som leder ett ansvars- område utan formell chefsbefogenhet.

   

 • Individuell handledning/coaching
 • Individuell handledning/ coaching

  Individuell handledning/ coaching genomförs som en serie möten och fokuserar på chefens egna behov och önskemål. Inriktning och målbild fastställs gemensamt under ett introducerande möte. I vissa fall sker detta möte som ett trepartssamtal tillsammans med överordnad chef. Riddarfjärden har ett antal handledare med olika inriktning och arbetssätt och kan därmed möta olika unika behov. Våra handledare är psykologer, beteendevetare, psykoterapeuter och erfarna chefer.  Även annan akademisk kompetens som civilekonomer och civil- ingenjörer finns tillgängliga som handledare/coacher.

 • Konsultstöd i förändringsprocesser
 • Konsultstöd i förändrings-processer

  Riddarfjärden arbetar konsultativt med sammanslagningar av myndigheter, framtagande och implementering av chefspolicies, effektivisering av lednings- och styrsystem mm.

  Vår roll är ofta att bidra med design av utvecklingsprojekt, vara bollplank till chefer och ledning av seminarier och konferenser. Vår metod utgår ifrån att engagera och skapa delaktighet samt att ta vara på den kompetens som redan finns inom organisationen. Våra uppdrag kan också vara inriktade på att hitta nya samspelsformer och arbetssätt för att få nya organisationer att fungera i praktiken.

   

 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Strategisk kompetensförsörjning

  Strategisk kompetensförsörjning handlar om att säkerställa att organisationen, utifrån mål och uppdrag, har rätt kompetens på kort och lång sikt.

  Kompetenskartläggning / Management audit innebär att vi hjälper företag och organisationer att utvärdera den egna ledningskompetensen, relativt det man vill åstadkomma de närmaste åren. Det kan också innefatta identifiering av ”high potentials”. Organisationen får därmed ett underlag för kompetensstrategier, innefattande bl a karriärplanering, kompetensutveckling och ledningsförändringar.

   

 • Utveckling av medarbetare
 • Utveckling av medarbetare

  I medarbetarskap ingår att ta ansvar, att tillsammans med andra medarbetare och chefer lösa problem och hantera samarbete och att tillsammans arbeta mot gemensamma mål. Förmågan att ta ansvar för egen utveckling och att finna en balans mellan arbete och privatliv ingår också.

  Behovet av att utveckla medarbetarskapet växer. I många organisationer har medarbetarna hög och specialiserad kompetens och är helt avgörande för organisationens framgång. Medarbetarna är i hög grad delaktiga i verksamhetsutvecklingen.

  Medarbetarutveckling kan ha många olika fokus:

 • Konflikthantering
 • Konflikthantering

  Riddarfjärden har flera konsulter med speciell kompetens inom området konflikthantering. Utgångspunkten för våra insatser är bl a Thomas Jordans forskning och metodik samt Friedrich Glasls teori och arbetet kring konflikters eskalation och dess konsekvenser. När så är lämpligt använder vi då och då Thomas-Kilmanns modell med tillhörande ”Conflict Mode Instrument”. Utbildningar kan bl a fokusera på samtalets fysiologi utifrån den moderna hjärnforskningen, träning i kommunikation och svåra samtal, konfliktteori, konfliktanalys. Vi arbetar också med konfliktintervention utifrån perspektiven individ- relation- och organisation samt med vilka verktyg man intervenera, effektiv feedback och medling.

  Arbete inom område kan dels handla om ren utbildning,

   

Riddarfjärden
Meny